ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซด์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมาราชกุมารี" อำเภอลาดหลุมแก้ว ทุกท่าน

ข้อมูลท้องถิ่น

ที่ตั้งและอาณาเขต 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอบางไทร (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานี มีคลองลัดวัดบ่อเงิน คลองบางเตย คลองบางโพธิ์เหนือ คลองลัด คลองพระมหาโยธา คลองใหม่ คลองบางโพธิ์ใต้ และคลองตาทรัพย์ เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางบัวทอง (จังหวัดนนทบุรี) มีคลองบางตะไนย์ คลองพระอุดม คลองตรง และคลองลากฆ้อน เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอไทรน้อย (จังหวัดนนทบุรี) มีคลองลากฆ้อนเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองส่วนภูมิภาค
พื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 7 ตำบล (tambon) แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 67 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ระแหง (Rahaeng) 12 หมู่บ้าน   
2. ลาดหลุมแก้ว (Lat Lum Kaeo) 7 หมู่บ้าน
3. คูบางหลวง (Khu Bang Luang) 12 หมู่บ้าน
4. คูขวาง (Khu Khwang) 5 หมู่บ้าน
5. คลองพระอุดม (Khlong Phra Udom) 7 หมู่บ้าน
6. บ่อเงิน (Bo Ngoen) 7 หมู่บ้าน
7. หน้าไม้ (Na Mai) 11 หมู่บ้าน    
การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลาดหลุมแก้ว
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลระแหง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลระแหง
เทศบาลตำบลคลองพระอุดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพระอุดมทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระแหง
(นอกเขตเทศบาลตำบลระแหง)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดหลุมแก้วทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูบางหลวงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูขวางทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อเงินทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าไม้ทั้งตำบล